Kích thước cao 35cm 
Gỗ pơ mu 
Rất đẹp thần thái và có hồn