Cao 4 tấc 
đục rất đẹp và có hồn 
gỗ bách xanh rất thơm luôn ak