Cụ đạt ma gỗ trắc 

Cao 60 cm , tác phẩm 30 năm rồi .

Tượng một khối mà đục kênh bông