Giao lưu ghế nghi cẩn ốc 
Hàng chắc chắc và liền lạc. 
Rất đẹp ạ 
Gỗ gõ mật.