MS01  - Phù Điều chạm khắc Cuốn Thư và Chim - giá 1050k (ĐÃ BÁN)
Ngang 97cm , cao 38cm MS02  - Phù Điều chạm khắc Dơi và Chim Phụng - giá 1150k 
Ngang 59cm , cao 70cm MS03  - Phù Điều chạm Hoa Văn - giá 750k 
Ngang 66cm , cao 38cm MS04  - Phù Điều chạm khắc Hoa Văn - giá 420k 
Ngang 38cm , cao 32cm MS05 - Phù Điều chạm khắc Chim Hoa - giá 650k 
Ngang 39cm , cao 32cm