Ms1, tượng hương sụn 100%. Kt, dài 75x51x38 liền lạc ko chấp ghép.
 
 
 
 
 
 
 

Ms2, tượng di lặc nu sụn hương. Kt, cao 86x65x27 liền khối 100%.