Khách chịu phó ship hộ em ạ vò em thanh lý xả hàng lỗ rồi . 
Khách mua trên 3 cái em bao ship ạ