Sót 4 tâm Nu hương làm tranh
Nu tia đuôi công, viền
Thông số 3 tâm cùng 1 cục xẻ ra
Dày 1,3-1,5, Tấm to 78x58, Tấm bé 76x55
Tấm nhỏ nhất: 45x39x1
Kích thước đo hết viền gỗ