Ảo ảnh, công lực thâm hậu mới đạt được
Cụ Đạt ma nu sụn hương đỏ gia lai, hoàn thiện xi chuyên dụng.  
Kích thước cao 97 rộng 50 sâu 11, thành phẩm còn 30 kg