Sót cục cẩm tây bắc, giá thanh lý
Dài 1m, rộng 20-22, nặng 2 người bê