Lục kho sót 2 tấm Nu hương
Bán thanh lý lấy tiền đổ xăng
Kt 60x45x1,5