Kính phố một viên đá rất đẹp. 

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng....