Kính phố một bức tượng Phật bằng đồng xưa rất đẹp ạ 

Hạnh phúc là An Lạc, không có An thì không có Lạc. An trong thân và An trong tâm….
( TS TNH )


Kích thước ngang 12 x 10 cm x cao 16 cm 
Trọng lượng 1,05 kg 
Đep và giá trị quý anh chị à