Kính phố một bức tượng bằng đồng 


Uy nghi & thần thái.