Cụ tế công của Nguyễn Tiến

Gỗ trắc đặc liền 40cm x 50cm

Tượng xưa , bắt dáng tay áo và dáng thế rất chuẩn .